Історія інституту

Історія інституту почалася 1967 року. В цьому році виникла ідея створення інженерних курсів, яка і була втілена в життя. За наказом Міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР від 12 червня 1967 року № 72 були створені Інженерні курси при Київському виробничому об’єднанні «Більшовик».

За довгий період існування назва інституту змінювалась декілька разів:

— 1967 — 1971 — Інженерні курси при Київському виробничому об’єднанні «Більшовик».

— 1971 — 1989 — Київська філія інституту підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів Міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР.

— 1989 — 1990 — Київська філія інституту підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів Міністерства хімічного машинобудування СРСР.

— 1990 — 1991 — Київська філія інституту підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів Міністерства важкого машинобудування СРСР.

— 1991 — 1992 — Інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів важкого машинобудування України.

— 1992 — 1998 — Підприємство Інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів важкого машинобудування України.

— 1998- 2002 — Академія підготовки кадрів Міністерства промислової політики України.

— 2002 — 2014 — Державний інститут підготовки кадрів Міністерства промислової політики України.

— 2014 — Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

За всю історію існування вузу його очолювали 2 ректори: Чешко Анатолій Григорович, доцент, кандидат економічних наук, Ткаченко Юрій Володимирович, доцент, кандидат економічних наук.

Роки існування Державного інституту підготовки кадрів Міністерства промислової політики України ознаменувалися найбільш плідною навчально-виховною, науковою роботою. Інститут проводив підготовку бакалаврів за напрямами «Фінанси і кредит», «Менеджмент» на базі повної загальної середньої освіти; підготовку спеціалістів зі спеціальностей «Фінанси» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»; перепідготовку спеціалістів (друга вища освіта) зі спеціальностей «Фінанси», «Облік і аудит» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Відповідно до плану роботи кафедр в інституті проводилася наукова та науково-видавнича робота. Основними напрямками наукових досліджень були: нова концепція економічного розвитку, розвиток системи самоврядування в Україні. На базі інституту проводилися круглі столи, конференції. Викладачами інституту здійснювалася підготовка та видання значного обсягу наукової та науково-популярної літератури, зокрема монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей і тез наукових доповідей. У 2010 році інститутом був заснований науковий журнал «Сучасна економіка». На сторінках журналу друкувалися статті провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців в галузі економіки, результати досліджень не лише викладачів Державного інституту підготовки кадрів, а і фахівців інших вузів України.
Також інститут проводив підвищення кваліфікації державних службовців, керівників та спеціалістів підприємств, установ та організацій з менеджменту, маркетингу, економіки підприємств, інноваційної діяльності, інтелектуальної власності та охорони праці. У навчальному процесі, поряд традиційними формами занять широко застосовувались ділові ігри, тренінги, тематичні дискусії, індивідуальна та самостійна робота, використовувались технічні засоби навчання та персональні комп’ютери з сучасним програмним забезпеченням. Інститутом були встановлені міжнародні наукові та освітні зв’язки з навчальними закладaми Німеччини тa Польщі.

Рішенням Кабінету Міністрів України №7-р від 9 січня 2014 року та Наказом Міністерства освіти і науки України № 817 від 10 липня 2014 року Державний інститут реорганізовано в Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У даний час Інститут 3 працює на підставі Положення про територіальний структурний підрозділ (філію) Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Відповідно до ліцензії АЕ №636121 від 15.04.2015 р. МОН України надало дозвіл на освітню діяльність з напряму (спеціальності) 0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент за II рівнем.

Відповідно до Постанови КМУ № 266 від 29.04.15 року «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» змінено перелік спеціальностей, а саме галузі знань 07 «Управління та адміністрування»: спеціальність 0702 «Фінанси, банківська справа та страхування»; спеціальність – 0703 «Менеджмент».

Підготовка фахівців за ступенем «Магістр» (спеціальність 8.03040101 «Право») здійснюється в Інституті за денною і заочною формами відповідно до рішення ДАК Протокол №117 від 30.06.2015 р.

Директором Інституту управління і права є Ткаченко Юрій Володимирович, доцент, кандидат економічних наук. Народився в 1966 р. у м. Ічня Чернігівської області. У 1993 р. закінчив Харківський авіаційний інститут ім. М.Є. Жуковського. Захистив кандидатську дисертацію у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна зі спеціальності «Організація управління, планування і регулювання економікою». Має 46 наукових робіт. Є автором власного навчального посібника з менеджменту, а також співавтором 4 колективних монографій, 3 навчальних посібників у галузі економіки.

Професорсько-викладацький склад: професори, доктори наук, доценти, кандидати наук та викладачі з практичним досвідом роботи.

Навчально-виховну роботу в Інституті здійснюють кафедри:

— Управління і адміністрування;

— Загальноправових дисциплін.

В Інституті проводиться наукова робота. 18 листопада 2016 року відбувся круглий стіл «Актуальні проблеми господарського права». На цьому заході були присутні: Подцерковний Олег Петрович член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідуючий кафедри господарського права та процесу Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор «Сучасні тенденції регулювання господарських відносин в зарубіжних країнах: уроки для України»; Селіванов Анатолій Олександрович – академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор; Бутирський Андрій Анатолійович – доктор юридичних наук, професор кафедри приватного права Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича «До проблемних питань, які виникають при вирішенні господарських спорів за участі банків»; Рябченко Олена Петрівна – в.о. начальника кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету Державної фіскальної служби України, доктор юридичних наук, професор «Шляхи вдосконалення правового регулювання звернення до адміністративних судів з питань вирішення податкових спорів»  ; Грудницька Світлана Миколаївна – завідуюча сектором відділу проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави Інституту економіко-правових досліджень НАН України, доктор юридичних наук, професор «Реформування державного сектору економіки у світлі регіоналізації суспільних відносин: господарсько-правовий аспект»; Юркевич Юрій Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету Львівського національного університету імені І. Франка «Правовий статус повних та командитних товариств за законодавством України»; Вавженчук Сергій Ярославович – доктор юридичних наук, професор кафедри трудового права і права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Т. Шевченка «Проблеми захисту трудових прав посадових осіб ПАТ»; Поляков Борис Мусійович – завідувач кафедри Загально-правових дисциплін Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Я. Мудрого, доктор юридичних наук, професор «Проблеми удосконалення законодавства про банкрутство в Україні». 4 березня 2017 року на базі Інституту управління і права була проведена науково-практична конференція «Законодавчі основи безпеки родин України». Виступили: Арнаутова Леся Михайлівна, кандидат юридичних наук, професор інформаційного права Міжнародної кадрової академії, керівник прес-служби Нотаріальної палати України «Інформаційно-правове забезпечення і доступність правової інформації; Пєтков Сергій Валерійович, доктор юридичних наук, професор, історик, письменник «Кримінальний проступок – метастаз радянського права, загроза правам і свободам громадян»; Ткаченко Юрій Володимирович,  кандидат економічних наук, директор Інституту управління і права «Економічний стан родини як фактор стабільності відносин»; Курченко Дмитро Володимирович, представник Реабiлiтацiйного центру «Можливiсть» «Подолання через духовність проблем нарко та алкозалежних, ігроманів які мають місце в родинах.   Модель подолання залежності»; Дідух-Кобзар Володимир Іванович, Голова Ради старійшин Буковини «Конституційні гарантії безпеки народовладдя», Побужанська Анжела Василівна, Голова ГО «Рада родин», член політради ПП «Ми Українці», педагог, юрист «Український світ в безпечному просторі», Дугельна Тетяна Миколаївна «Попередження конфліктів в сім’ї, як формування енергії миру».

Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого має кімнати тимчасового проживання для студентів, комп’ютерні класи, бібліотеку, фонд якої складає понад 6000 примірників, читальний та актовий зали. У навчальному корпусі працює безкоштовний Інтернет.